Sök på hela sajten

Ordlistor

 

Riksdagshuset

 

1983 flyttade riksdagen tillbaka från de provisoriska lokalerna på Sergels Torg till det nyrenoverade gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen. Jag (Madeleine Midenstrand) var en av de guider som visade både svenskar och utländska besökare runt i det nygamla riksdagshuset på 1980-talet. Det var inte tillåtet för auktoriserade Stockholmsguider att visa riksdagshuset, utan alla vi som guidade där var utbildade och anställda direkt av riksdagen. Inför det arbetet sammanställde jag den här ordlistan.

 

Svenska —> engelska  •  Svenska —> tyska  •  Svenska —> franska  •  Svenska —> finska

 

Svenska —> engelska

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

A

adel nobility

arbetsplenum working plenum

arbetsrum office

arkeologisk utgrävning archaeological excavation

avgå resign

"avstår" abstain

B

bandspelare tape recorder

befästningsmur fortification wall

behandla deal with, prepare

behandling consideration, discussion, reading

behandlings­tvång obligation to consider and report

belysning lighting

bereda draft

berednings­tvång obligation to draft

bergsbruk mining /industry/

beslut decision

betänkande report

björk(trä) birch

bok(trä) beech

bomull cotton

bondestånd peasantry

bordlägga table

bordläggning tabling

borgarstånd the burghers

brinna (upp) burn, be destroyed by fire

bänk bench

 

Upp

 

D

debatt debate

disk (=bank-) counter

dra lott om draw lots for

E

ek oak

ersättare substitute

Europarådet Council of Europe

exteriör exterior

F

filmduk screen

FN UN, United Nations

foajé lobby

fresk fresco

freskomålning fresco painting

fråga question

fynd find

föra protokoll keep minutes

förbinda connect

förbindelsegång connection passage (underjordisk: gallery)

föremål object

förfarande practice

författning constitution

förhandling parley

förvaltning administration

 

Upp

 

G

gardin curtain

gipsskiva plasterboard

gjutform mould

glänsande shining

granit granite

grundlag constitutional law

H

hovstall Royal Stables, Royal Mews

I

imitation imitation

inredning furnishing, equipment

interiör interior

interpellation interpellation

J

jonisk Ionic

jordbruk agriculture, farming

 

Upp

 

K

kamera camera

kammare chamber

kammarkansli secretariate of the chamber

kammar­sekreterare secretary of the chamber

kandidat candidate

kapitäl capital

klister paste

klistra paste, stick

knapp button

kolonn column

kombirum combined office and dwelling

kontrollrum control room

korridor corridor

kristallkrona cut-glass chandelier

kvitta pair (off)

kvittning pairing (off)

 

Upp

 

L

lagstiftande legislative

lagstiftning legislation

ledamot member

lin flax

list strip

lottdragning drawing of lots

lottlåda ballot box

lägga fram (motion etc) present, submit

läktare gallery

län county

 

Upp

 

M

majoritet majority

mandat seat

marmor marble

matta carpet

medaljong medallion

medeltid the Middle Ages

medeltida medieval

miljövård environmental control

misstroende­votum vote of cesur, vote of no confidence (on)

motion motion

myndig of age, majority

mässing brass

 

Upp

 

N

Nordiska Rådet Nordic Council

norrsken northen lights

nyans shade

näring industry

O

offentlig public

omröstning division

opposition opposition

ordförande chairman, president

 

Upp

 

P

panel panel

parlamentariskt system parliamentary system

parlamentarism parliamentarism

partigrupp party caucus

plast plastic

plenisal assembly hall

plenum plenum

plåt [sheet] metal

podium podium, platform

polera polish

politik politics

politiker statesman (politician)

politisk political

porträtt portrait

praxis practice

proposition proposition

prästerskap clergy

puts plaster

 

Upp

 

R

ram frame

rapport, redogörelse report

redigera revise

referat account, report

reform reform

representant member

representation representation

reservation reservation

rest rest

resultat result

Riksbanken Bank of Sweden

riksdagsgrupp parliamentary party group

riksdagshus houses of parliament

riksdags­skrivelse written communi­cation from the parliament to the government

riksmöte parliamentary year

riva (ner) demolish, tear down

ruin ruins, remains

rulltrappa escalator, moving staircase/stairway

röst vote

rösta, se votera

röstfördelnings­tablå indicator board

röstningsknapp voting button

rösträkning counting of votes

rösträtt suffrage

 

Upp

 

S

sammanbind­ningsbanan the linkway

sjöfart shipping

skiss sketch

slutgiltigt protokoll final minutes

snabbprotokoll instantaneous minutes

sotig sooty, grimy, smutty

spegelvänd reversed, inverted

statsminister prime minister

statsråd cabinet minister

stenograf stenographer

stenografera take down in shorthand

stora trapphallen the great staircase hall

stryka iron

strykjärn iron

stuck stucco

stuckarbete, stuckatur stucco work

stuckatör stucco worker

stånd estate

 

Upp

 

T

talare speaker

talarstol podium, rostrum

talman speaker

talmansklubba gavel

tekniker technician

timmerflottning log driving, rafting

tronföljare successor to the throne

trycka (på en knapp) press

tryckeri printing office

tunnvalvstak barrel vaulted ceiling

tyg fabric

U

uppskjuta adjourn, postpone

utreda investigate, analyse

utredning report, investigation

utskott committee

utskrift transcript

 

Upp

 

V

val election

valbar eligible

valkrets constituency

valperiod electoral period

valsedel ballot paper

valsystem electoral system

verkställande executive

vice deputy

votera, rösta vote

votering, omröstning voting

voterings­anläggning voting machine

voteringssignal voting signal

vårdkase beacon

väljare voter

välvt tak vaulted ceiling

väv(nad) tapestry

väva weave

vävare weaver

 

Upp

 

Y

ylle wool

ymnighetshorn horn of plenty

Å

åhörare listener, audience

åhörarläktare public gallery

ålderspresident president by seniority

åtgärd measure

Ä

ämnesområde subject area

ärende matter

Ö

öppen spis open fireplace

 

Upp

 

Svenska —> tyska

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

A

adel der Adel

arbetsplenum das Arbeits­plenum

arbetsrum der Arbeits­raum -"e

arkeologisk utgrävning die archäo­logische Aus­grabung -en

avgå abgehen, zurücktreten

"avstår" Stimm­enthaltung

B

bandspelare das Tonband­gerät -e

befästningsmur die Befestigungs­mauer -n

behandla behandeln

behandling die Behandlung

behandlings­tvång der Behandlungs­zwang

belysning die Beleuch­tung -en

bereda vorbereiten

berednings­tvång der Vorbereitungs­zwang

bergsbruk der Bergbau, der Bergwerks­betrieb

beslut der Beschluss -"e, die Entscheidung -en

betänkande das Gutachten

björk(trä) die Birke

bok(trä) die Buche

bomull die Baumwolle

bondestånd die Bauern

bordlägga vertagen

bordläggning die Vertagung -en

borgarstånd der Bürgerstand

brinna (upp) verbrennen

bänk das Pult -e

 

Upp

 

D

debatt die Debatte -n

disk (=bank-) der Abfertigungs­tisch

dra lott om losen um

E

ek Eiche

ersättare der Stellvertreter -

Europarådet der Europa-Rat

exteriör das Äussere, das Exterieur -e

F

filmduk der Filmschirm -e

FN UN(O), die Vereinten Nationen

foajé das Foyer -s

fresk die Freske -n, das Fresko -en

freskomålning das Fresko­gemälde -

fråga die kleine Anfrage -n

fynd der Fund -e

föra protokoll das Protokoll führen

förbinda verbinden

förbindelsegång der Verbindungs­gang -"e

föremål der Gegenstand -"e

förfarande das Verfahren

författning die Verfassung

förhandling die Verhand­lung -en

förvaltning die Verwaltung -en

 

Upp

 

G

gardin die Gardine -n

gipsskiva die Gipsplatte -n, die Gipsscheibe -n

gjutform die Gießform -en

glänsande glänzend

granit der Granit -e

grundlag das Grundgesetz -e

H

hovstall Königlicher Hofstall, der Marstall -"e

I

imitation die Imitation -en, die Nachahmung -en

inredning die Innenein­richtung

interiör das Innere, das Interieur -e

interpellation die große Anfrage -n, die Inter­pella­tion -en

J

jonisk ionisch

jordbruk die Landwirtschaft

 

Upp

 

K

kamera der Fotoapparat -e, die Kamera -s

kammare die Kammer -n

kammarkansli die Kammer­kanzlei -en

kammar­sekreterare der Kammer­sekretär

kandidat der Kandidat -en

kapitäl das Kapitell -e, das Kapitäl -e

klister der Kleister

klistra kleben, kleistern

knapp der Knopf -"e

kolonn die Kolonne -n

kombirum das kombinierte Arbeits- und Wohnzimmer

kontrollrum der Kontroll­raum -"e

korridor der Korridor -e, der Gang -"e

kristallkrona die Kristallkrone -n

kvitta sich über Nicht­beteili­gung an der Ab­stim­mung einigen

kvittning die Pairing-Vereinbarung, die gemeinsame Stimm­enthal­tung

 

Upp

 

L

lagstiftande legislativ, gesetzgebend

lagstiftning die Gesetzgebung

ledamot der Abgeordnete, das Mitglied -er

lin der Flachs

list das Gesims -e

lottdragning das Losen

lottlåda das Loskästchen

lägga fram (motion etc) einbringen

läktare die Tribüne

län der Regierungs­bezirk -e

 

Upp

 

M

majoritet die Majorität -en, die Mehrheit -en

mandat das Mandat -e

marmor der Marmor

matta der Teppich -e

medaljong das Medaillion -s

medeltid das Mittelalter

medeltida mittelalter­lich, des Mittel­alters

miljövård die Umwelt­pflege

misstroende­votum das Misstrauens­votum

motion der Antrag -"e

myndig mündig

mässing das Messing

 

Upp

 

N

Nordiska Rådet der Nordische Rat

norrsken das Nordlicht

nyans die Schattierung -en

näring das Gewerbe -n

O

offentlig öffentlich

omröstning die Abstimmung -en

opposition die Opposition

ordförande der Vorsitzende

 

Upp

 

P

panel das Paneel -e

parlamentariskt system das parlamen­tarische Regierungs­system

parlamentarism der Parlamen­tarismus

partigrupp die Fraktion -en

plast der Kunststoff -e

plenisal der Plenarsaal

plenum das Plenum, die Plenarsitzung -en

plåt das Blech

podium das Podium

polera polieren

politik die Politik

politiker der Politiker -

politisk politisch

porträtt der Porträt -e

praxis die Praxis (es ist üblich)

proposition die Vorlage -n

prästerskap der geistliche Stand

puts der Putz

 

Upp

 

R

ram der Rahmen -

rapport, redogörelse der Bericht -e

redigera redigieren

referat der Bericht -e

reform die Reform -en

representant der Vertreter -

representation die Vertretung

reservation der Vorbehalt -e

rest der Rest -e

resultat das Resultat

Riksbanken die Reichsbank

riksdagsgrupp die parlamen­tarische Partei­gruppe -n

riksdagshus das Reichstags­gebäude

riksdags­skrivelse das Parlaments­schreiben -

riksmöte das Parlaments­jahr

riva (ner) abreissen

ruin die Ruine -n

rulltrappa die Rolltreppe -n

röst die Stimme -n

rösta, se votera

röstfördelnings­tablå die Abstimmungs­tafel

röstningsknapp der Abstimm­knopf -"e

rösträkning die Stimmzählung

rösträtt das Wahlrecht

 

Upp

 

S

sammanbind­ningsbanan die Verbindungs­bahn

sjöfart die Schiffahrt

skiss die Skizze -n, der Entwurf -"e

slutgiltigt protokoll das endgültige Protokoll

snabbprotokoll das Kurz­protokoll -e

sotig russig

spegelvänd spiegelverkehrt

statsminister der Minister­präsident -en

statsråd der Minister -, das Kabinetts­mitglied -er

stenograf der Stenograph -en

stenografera stenographie­ren

stora trapphallen die große Treppenhalle

stryka bügeln

strykjärn das Bügeleisen -

stuck der Stuck

stuckarbete, stuckatur die Stuckarbeit

stuckatör der Stuckateur -e

stånd der Stand -"e

 

Upp

 

T

talare der Redner -

talarstol das Rednerpult -e

talman der Präsident -en

talmansklubba der Hammer -"

tekniker der Techniker -

timmerflottning die Flösserei

tronföljare der Thronfolger -

trycka (på en knapp) drücken

tryckeri die Drückerei

tunnvalvstak die Tonnen­gewölbe­decke

tyg der Stoff -e

 

Upp

 

U

uppskjuta verchieben

utreda untersuchen

utredning die Unter­suchung -en

utskott der Ausschuss -"e

utskrift die Ausschrift -en

V

val die Wahl -en

valbar wählbar

valkrets der Wahlkreis -e

valperiod die Wahlperiode -n

valsedel der Wahlzettel -

valsystem das Wahlsystem

verkställande vollziehende (Gewalt), die Executive

vice stellvertretende

votera, rösta stimmen, votieren

votering, omröstning die Abstimmung

voterings­anläggning die Abstimm­anlage

voteringssignal das Abstim­mungs­signal -e

vårdkase das Kreidfeuer -

väljare der Wähler -

välvt tak die gewölbte Decke -n

väv(nad) das Gewebe

väva weben

vävare die Weberin -nen

 

Upp

 

Y

ylle die Wolle -n

ymnighetshorn das Füllhorn -"er

Å

åhörare der Zuhörer -

åhörarläktare die Zuhörer­galerie -n

ålderspresident der Alters­präsident

åtgärd die Maßnahme -n

Ä

ämnesområde der Fach­bereich -e, das Sach­gebiet -e

ärende die Angelegen­heit -en

Ö

öppen spis der Kamin -e

 

Upp

 

Svenska —> franska

 

Asterisken (*) vid franska substantiv står för femininum.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

A

adel noblesse*, les nobles

arbetsplenum séance* plénière

arbetsrum bureau

arkeologisk utgrävning fouilles* (archéo­logiques)

avgå démissionner, se retirer

"avstår" Abstention*

B

bandspelare magnétophone

befästningsmur mur de fortification*

behandla traiter

behandling développement

behandlings­tvång obligation* d'expédition*

belysning éclairage

bereda préparer

berednings­tvång obligation* d'examen préalable

bergsbruk industrie* minière

beslut décision*

betänkande rapport

björk(trä) bouleau

bok(trä) hêtre

bomull coton

bondestånd l'ordre des paysans

bordlägga déposer sur le bureau

bordläggning dépôt, renvoi

borgarstånd bourgeoisie*

brinna (upp) brûler, être en feu

bänk banc

 

Upp

 

D

debatt débat

disk (=bank-) comptoir

dra lott om tirer au sort à

E

ek chêne

ersättare suppléant

Europarådet le Conseil de l'Europe

exteriör extérieur

 

Upp

 

F

filmduk écran

FN NU, les Nations Unies

foajé foyer

fresk fresque*

freskomålning mur décoré à la fresque

fråga question*

fynd objet trouvé

föra protokoll rédiger le procès-verbal

förbinda unir, relier

förbindelsegång boyau de communication*

föremål objet

förfarande procédure*

författning constitution*

förhandling pourparlers

förvaltning administration*

 

Upp

 

G

gardin rideau

gipsskiva plaque* de plâtre, plaque* de gypse

gjutform moule

glänsande /re/luisant

granit granit

grundlag loi* constitu­tionelle

H

hovstall l'écurie* du Roi

I

imitation imitation*

inredning aménagement, installation*

interiör intérieur

interpellation interpellation*

J

jonisk ionien

jordbruk agriculture*

 

Upp

 

K

kamera appareil de photo, caméra

kammare chambre*

kammarkansli secrétariat de l'assemblée*

kammar­sekreterare secrétaire de l'assemblée*

kandidat candidat

kapitäl chapiteau

klister colle

klistra coller

knapp bouton

kolonn colonne*

kombirum pièce* de bureau et de logement combinés

kontrollrum salle* de contrôle et de surveillance*

korridor couloir, corridor

kristallkrona lustre de cristal

kvitta s'entendre avec un adversaire politique pour être absent lors d'un vote

kvittning l'entente avec un adversaire politique pour être absent lors d'un vote

 

Upp

 

L

lagstiftande législatif

lagstiftning législation*

ledamot membre, député

lin lin

list moulure*

lottdragning tirage au sort

lottlåda boîte* du sort

lägga fram (motion etc) soumettre

läktare tribune*

län préfecture*

 

Upp

 

M

majoritet majorité*

mandat mandat, siège

marmor marbre

matta tapis

medaljong médaillon /à portrait/

medeltid le moyen âge

medeltida médiéval, du moyen âge

miljövård soins du milieu

misstroende­votum motion* de censure

motion motion*

myndig majeur

mässing laiton

 

Upp

 

N

Nordiska Rådet le Conseil nordique

norrsken aurore* boréale

nyans nuance*

näring industrie*

O

offentlig publique

omröstning vote

opposition opposition*

ordförande président

 

Upp

 

P

panel lambris

parlamentariskt system régime parlementaire

parlamentarism parlemen­tarisme

partigrupp groupe parlementaire

plast plastique

plenisal salle* des séances* de l'assemblée*

plenum séance* plénière

plåt tôle* étamée

podium podium

polera polir

politik politique

politiker politicien

politisk politique

porträtt portrait

praxis usage

proposition proposition*

prästerskap clergé, ordre ecclésiastique

puts enduit, crépi

 

Upp

 

R

ram cadre

rapport, redogörelse rapport

redigera rédiger

referat rapport

reform réforme*

representant représentant

representation représentation*

reservation réserve*, protestation*

rest reste

resultat résultat

Riksbanken la Banque de Suède

riksdagsgrupp groupe de parti parlementaire

riksdagshus palais du parlement

riksdags­skrivelse notification* du parlement au ministère

riksmöte année* parlementaire

riva (ner) démolir

ruin ruine*, décombres

rulltrappa escalier roulant

röst suffrage

rösta, se votera

röstfördelnings­tablå le tableau de compta­bili­sation* des votes

röstningsknapp bouton de vote

rösträkning compte des votes

rösträtt suffrage, droit de vote

 

Upp

 

S

sammanbind­ningsbanan la voie de raccordement

sjöfart navigation*

skiss esquisse*, ébauche*

slutgiltigt protokoll procès-verbal définitif

snabbprotokoll procès-verbal préliminaire

sotig noir de suie

spegelvänd à l'envers

statsminister premier ministre

statsråd ministre, membre du gouvernement

stenograf sténographe

stenografera sténographier

stora trapphallen le grand hall d'escalier

stryka repasser

strykjärn fer à repasser

stuck stuc

stuckarbete, stuckatur ouvrage de stuc, stucs

stuckatör stucateur

stånd ordre

 

Upp

 

T

talare orateur

talarstol tribune* de l'assemblée*

talman président

talmansklubba sounette*

tekniker technicien

timmerflottning flottage de bois

tronföljare successeur au trône

trycka (på en knapp) appuyer

tryckeri imprimerie*

tunnvalvstak plafond de voûte en berceau

tyg étoffe, drap

 

Upp

 

U

uppskjuta ajourner

utreda enquêter

utredning enquête*

utskott commission*

utskrift transcription*

V

val élection*

valbar éligible

valkrets circonscription* électorale

valperiod période* électorale

valsedel bulletin de vote

valsystem système électoral

verkställande exécutif

vice vice-

votera, rösta voter

votering, omröstning vote

voterings­anläggning machine du vote

voteringssignal signal d'appel au vote

vårdkase feu pour signaler

väljare électeur

välvt tak plafond voûté

väv(nad) tissu

väva tisser

vävare tisseuse*

 

Upp

 

Y

ylle laine*

ymnighetshorn corne* d'abondance*

Å

åhörare auditeur, auditoire

åhörarläktare tribune

ålderspresident doyen (d'âge)

åtgärd mesure*

Ä

ämnesområde domaine de matière/ sujet/branche

ärende affaire*

Ö

öppen spis foyer

 

Upp

 

Svenska —> finska

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

A

adel aateli, aatelisto

arbetsplenum työtäysistunto

arbetsrum työhuone

arkeologisk utgrävning arkeologinen kaivaus

avgå erota

"avstår" tyhjä

 

Upp

 

B

bandspelare nauhuri

befästningsmur linnoitusmuuri

behandla käsitellä

behandling käsittely

behandlings­tvång käsittelypakko

belysning valaistus

bereda valmistella

berednings­tvång valmistelupakko

bergsbruk vuorityö

beslut päätös

betänkande mietintö

björk(trä) koivu

bok(trä) punapyökki

bomull puuvilla

bondestånd talonpoikais­sääty

bordlägga panna pöydälle

bordläggning pöydällepano

borgarstånd porvarisääty

brinna (upp) palaa (poroksi)

bänk penkki

 

Upp

 

D

debatt keskustelu

disk (=bank-) tiski

dra lott om nostaa arpaa jstk

E

ek tammi

ersättare varajäsen

Europarådet Eurooppa-Neuvosto

exteriör ulkopuoli

 

Upp

 

F

filmduk screen

FN YK, Yhdistyneet Kansakunnat

foajé lämpiö

fresk fresko

freskomålning freskomaalaus

fråga kysymys, kysely

fynd löydös

föra protokoll pitää pöytäkirjaa

förbinda yhdistää

förbindelsegång yhdyskävely

föremål esine

förfarande menettely

författning valtiosääntö, valtiomuoto

förhandling keskustelu

förvaltning hallinto

 

Upp

 

G

gardin ikkunaverho

gipsskiva kipsilevy

gjutform valumuotti

glänsande kiiltävä

granit graniitti

grundlag perustuslaki

H

hovstall hovitalli

 

Upp

 

I

imitation jäljitelmä

inredning sisustus

interiör sisusta

interpellation välikysymys

J

jonisk joonialainen

jordbruk maatalous, maanviljely

 

Upp

 

K

kamera kamera

kammare kamari

kammarkansli kamaritoimisto

kammar­sekreterare kamarisihteeri

kandidat ehdokas

kapitäl pylväänpää, kapiteeli

klister liisteri, liima

klistra liisteröida, liimata

knapp nappi

kolonn pylväs

kombirum yhdistetty työ- ja asuinhuone

kontrollrum valvomo

korridor käytävä

kristallkrona kristallikruunu

kvittning molemminpuoli­nen pidättyminen äänestyksestä

 

Upp

 

L

lagstiftande lakiasäätävä

lagstiftning lainsäädäntö

ledamot jäsen

lin pellava

list reunake

lottdragning arpominen

lottlåda laatikko arpoja varten

lägga fram (motion etc) esittää (motion: tehdä)

läktare parveke, parvi

län lääni

 

Upp

 

M

majoritet enemmistö

mandat mandaatti

marmor marmori

matta matto

medaljong medaljonki

medeltid keskiaika

medeltida keskiaikainen

miljövård ympäristönhoito

misstroende­votum epäluottamus­lause

motion aloite

myndig täysi-ikäinen

mässing messinki

 

Upp

 

N

Nordiska Rådet Pohjoismaiden neuvosto

norrsken revontulet

nyans vivahdus

näring elinkeino

O

offentlig julkinen

omröstning äänestys

opposition vastapuoli, oppositio

ordförande puheenjohtaja

 

Upp

 

P

panel paneeli

parlamentariskt system eduskunta­valtainen järjestelmä

parlamentarism parlamentarismi

partigrupp puolueryhmä

plast muovi

plenisal täysistuntosali

plenum täysistunto

plåt pelti(levy)

podium koroke

polera kiillottaa

politik politiikka

politiker poliitikko

politisk poliittinen

porträtt muotokuva

praxis käytäntö

proposition esitys

prästerskap hengellinen sääty, papisto

puts rappaus

 

Upp

 

R

ram kehys

rapport, redogörelse kertomus

redigera muokata

referat selostus

reform uudistus

representant edustaja

representation edustus, eduskuntalaitos

reservation vastalause

rest loput, muut

resultat tulos

Riksbanken valtionpankki

riksdagsgrupp eduskuntaryhmä

riksdagshus eduskuntatalo

riksdags­skrivelse eduskunta­kirjelmä

riksmöte eduskuntavuosi

riva (ner) purkaa

ruin raunio

rulltrappa liukuportaat

röst ääni

rösta, se votera

röstfördelnings­tablå ääntenlasku­laitteet

röstningsknapp äänestys­nappi

rösträkning ääntenlaskenta

rösträtt äänioikeus

 

Upp

 

S

sammanbind­ningsbanan yhdistymis­käytävä

sjöfart merenkulku

skiss piirros, piirustus

slutgiltigt protokoll lopullinen pöytäkirja

snabbprotokoll valmistava pöytäkirja

sotig nokinen

spegelvänd takaperoinen, kuin peilikuvassa

statsminister pääministeri

statsråd valtioneuvos, ministeri

stenograf pikakirjoittaja

stenografera pikakirjoittaa

stora trapphallen suuri porrashalli

stryka silittää

strykjärn silitysrauta

stuck stukko

stuckarbete, stuckatur stukkotyö

stuckatör stukkotyön tekijä

stånd sääty

 

Upp

 

T

talare puhuja

talarstol puhujakoroke

talman puhemies

talmansklubba puhemiehen nuija

tekniker teknikko

timmerflottning tukinuitto

tronföljare kruununperijä

trycka (på en knapp) painaa

tryckeri paino

tunnvalvstak tynnyriholvi­katto

tyg kangas

 

Upp

 

U

uppskjuta siirtää

utreda selvittää, tutkia

utredning selvitys, tutkimus

utskott valiokunta

utskrift tarkekirjoitus

V

val vaalit

valbar vaalikelpoinen

valkrets vaalipiiri

valperiod vaalikausi

valsedel äänestyslippu

valsystem vaalijärjestelmä

verkställande toimeenpano­(valta)

vice vara-

votera, rösta äänestää

votering, omröstning äänestys

voterings­anläggning äänestyslaitteet

voteringssignal äänestysmerkki

vårdkase vartiorovio, merkkituli

väljare valitsija

välvt tak holvattu katto

väv(nad) kudos, kangas

väva kutoa (kangasta)

vävare kutoja

 

Upp

 

Y

ylle villa

ymnighetshorn runsaudensarvi

Å

åhörare kuuntelija

åhörarläktare kuulijalehteri

ålderspresident ikäpresidentti

åtgärd toimenpide

Ä

ämnesområde aihealue

ärende (eduskunta)asia

Ö

öppen spis avotakka

 

Upp

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-10-08