Sök på hela sajten

Böcker/Skrifter

 

Artiklar

Här finns några av de artiklar som Lars har skrivit i olika sammanhang.

Det är tillåtet att citera ur materialet om källan anges.

 

Brukarmedverkan i webbordböcker

Presentation av olika sätt att ge ordboksanvändarna möjlighet att påverka ordböckernas innehåll, publicerad i Bo65 : Festskrift till Bo Ralph (2010).

Hyperlexikon – finns de?

Artikel om hyperlexikonfunktioner i webbordböcker, publicerad i Nog ordat? : festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008.

Nordiska dialekt- och slangordböcker på Internet

Översikt över webbaserade dialektordböcker och slangordböcker på nordiska språk, publicerad i LexicoNordica 22 (2015).

Ordböcker på Internet och Internet som ordbok

Sammanfattning av dagens utvecklingstendenser inom internetlexikografin, publicerad i Nordiska studier i lexikografi 10 (2010).

Språklig och encyklopedisk information i fackordlistor på Internet

Typologiskt orienterad översikt över fackordlistor på webben, publicerad i LexicoNordica 14 (2007).

Thesaurus Lex: En ny svensk elektroniskt länkad thesaurus

Presentation av en idé till ett hyperlexikon – en ordbok med många olika funktioner och avancerad hyperlänkning. Artikeln, som är skriven i samarbete med Sven Lange, publicerades i Nordiske studier i leksikografi 7 (2003).

Typsnitt och font

Denna artikel ur TNC-Aktuellt 1989 behandlar betydelseskillnaden mellan termerna typsnitt och font. Sedan jag skrev artikeln har det visserligen hänt mycket med både tekniken och terminologin inom det här området, men de betydelseskillnader som anges i artikeln gäller fortfarande.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-02-25

Översätt sidan!

Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01