Sök på hela sajten

Ordlistor

 

Dansk-svensk grammatikordlista

 

Ordlista för översättning av grammatiska termer från danska till svenska, sammanställd av Lars Törnqvist.

Vissa danska uppslagsord är föråldrade termer som bara förekommer i äldre litteratur.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

adled underordnat led

adverbium adverb

affiks affix

afhængighedsfald objektskasus

afledning avledning

afledningsendelse avledningsändelse

afledningssuffiks avledningssuffix

aflyd avljud

akkusativ ackusativ

akkusativobjekt ackusativobjekt

anden grad (vid komparation) komparativ

B

bestemt adjektiv bestämd

bestemt kendeord bestämd artikel

bestemthed bestämdhet

betydning betydelse

biled adverbialfras

bindeord konjunktion

biord adverb

bisætning bisats

bitryk bitryck

bydemåde imperativ

C

copula kopula

D

datid preteritum

datids tillægsform perfekt particip

datids tillægsmåde perfekt particip

definit bestämd

definit artikel bestämd artikel

deklination kasusböjning

demonstrativt stedord demonstrativt pronomen

derivat avledning

derivation avledning

dybdestruktur djupstruktur

E

egennavn egennamn

ejefald genitiv

ejestedord possessivt pronomen

endelse ändelse

ental singular

Upp

F

fald kasus

fleksion böjning

flektere verb böja

flertal plural

forholdsled prepositionsfras

forholdsord preposition

forstavelse prefix

fortællemåde indikativ

fortællende måde indikativ

fortid preteritum

frasalverbum partikelverb

fremmedord främmande ord

fremsættende måde indikativ

fremtid futurum

fælleskøn utrum

fællesnavn appellativ

førdatid pluskvamperfekt

førnutid perfekt

første grad (vid komparation) positiv

G

gensidigt stedord reciprokt pronomen

genstandsfald ackusativ

genstandsled direkt objekt

genstandsløst verbum intransitivt verb

genstandstagende verbum transitivt verb

gradbøje verb komparera

gradbøjning komparation

grundled subjekt

grundledsfald nominativ

H

handleform aktiv

hankøn maskulinum

henførende adjektiv relativ

henførende bisætning relativ bisats

henførende stedord relativt pronomen

hensynsfald dativ

hensynsled indirekt objekt

henvisende adjektiv relativ

henvisende bisætning relativ bisats

henvisende stedord relativ bisats

hjælpeudsagnsord hjälpverb

hjælpeverbum hjälpverb

hovedsætning huvudsats

hovedtryk huvudtryck

hovedudsagnsord huvudverb

hovedverbum huvudverb

hunkøn femininum

højere grad (vid komparation) komparativ

højeste grad (vid komparation) superlativ

I

imperfektum imperfekt

indefinit adjektiv obestämd

indefinit artikel obestämd artikel

indrømmelsesbisætning 

indskud inskott

indvirkende adjektiv transitiv

indvirkende udsagnsord transitivt verb

infleksion böjning

intetkøn neutrum

intransitiv adjektiv intransitiv

intransitivt verbum intransitivt verb

inversion omvänd ordföljd

irregulær adjektiv oregelbunden

Upp

K

kardinaltal grundtal

kasus kasus

kendeord artikel

kompositum sammansättning

konjugation verbböjning

konjugere verb böja verb

kort tillægsform perfekt particip

køn genus

L

lang tillægsform presens particip

ledsætning bisats

lideform passiv

ligefrem ordstilling rak ordföljd

ligestillingsbindeord samordnande konjunktion

ligestillingskonjunktion samordnande konjunktion

lukket ordklasse sluten ordklass

lukket stavelse sluten stavelse

lydlære fonetik

lydord onomatopoetiskt ord

M

medlyd konsonant

modalverbum modalt hjälpverb

mængdetal grundtal

måde modus

mådesudsagnsord modalt hjälpverb

N

navneform infinitiv

navnemåde infinitiv

navneord substantiv

numerale räkneord

nutid presens

nutids tillægsform presens particip

nutids tillægsmåde presens particip

nægtelse negation

nævnefald nominativ

O

omlyd omljud

omsagnsled predikativ

omvendt ordstilling omvänd ordföljd

onomatopoietikon onomatopoetiskt ord

orddannelse ordbildning

ordenstal ordningstal

ordføjningslære syntax

ordinaltal ordningstal

ordklasse ordklass

ordlære morfologi

ordstilling ordföljd

overfladestruktur ytstruktur

oversættelseslån översättningslån

P

paradigme paradigm

participium particip

perfektum perfekt

perfektum participium perfekt particip

personligt stedord personligt pronomen

pluralis plural

pluskvamperfektum pluskvamperfekt

proprium egennamn

prædikat predikat

prædikativ predikativ

præfiks prefix

præposition preposition

præpositionsled prepositionsfras

præsens presens

præsens participium presens particip

præteritum preteritum

præteritum participium perfekt particip

påpegende stedord demonstrativt pronomen

Upp

R

reciprokt pronomen reciprokt pronomen

refleksiv adjektiv reflexiv

refleksivt pronomen reflexivt pronomen

relativ bisætning relativ bisats

rod rot

S

sammensætning sammansättning

samtids participium presens particip

selvlyd vokal

sideordnende bindeord samordnande konjunktion

singularis singular

sprogbrugslære pragmatik

spørgende adjektiv interrogativ

spørgende stedord interrogativt pronomen

stamme stam

stedord pronomen

stemt adjektiv (om ljud) tonande

styre verb styra

styrelse styrning

stærk bøjning stark böjning

suffiks suffix

svag bøjning svag böjning

syntaks syntax

sætning sats

sætningsmelodi intonation

sætningsopbygning syntax

T

tal numerus

talord räkneord

tid tempus

tilbagevisende adjektiv reflexiv

tilbagevisende stedord reflexivt pronomen

tilføjelse affix

tillægsfald genitiv

tillægsform particip

tillægsmåde particip

tillægsord adjektiv

tiltalefald vokativ

tiltaleord tilltalsord

transitivt verbum transitivt verb

tredje grad (vid komparation) superlativ

tvelyd diftong

U

ubestemt adjektiv obestämd

ubestemt kendeord obestämd artikel

ubestemt stedord indefinit pronomen

ubøjelig adjektiv oböjlig

udråbsord interjektion

udsagnsled predikat

udsagnsord verb

udtale uttal

uindvirkende adjektiv intransitiv

uindvirkende udsagnsord intransitivt verb

umidelbart objekt direkt objekt

underordnende bindeord underordnande konjunktion

ustemt adjektiv (om ljud) tonlös

V

verbalbøjning verbböjning

verballed predikat

verbalpartikel verbpartikel

verbum verb

Y

ytringsord interjektion

Æ

ækvivalens ekvivalens

Ø

ønskemåde optativ

Å

åben ordklasse öppen ordklass

åben stavelse öppen stavelse

Upp

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-02-26